g7

v24bw

a11

g56

a42

k29

a10

g36

a29

w16bw

l1

a32bw

k28

a38

w35

a36

r7

a43bw

g33

w10bw

k40

w13bw

g2

m21

w29bw

g22

v9bw

g17

g32

v22bw

v43

r16bw

r12

m16bw

g30

v17bw

r15

g3

g51bw

m24

r43

c32bw

g39

g28

g24

m18

l34bw

l3

g23

m27

g5bw

c29

m10

l13bw

g30

w14bw

m7

g56

c25bw

k39

g53bw

m34

k38bw

g44

g41

l28bw

c35

g24bw